انتخاب آقای دکتر شهاب الدین عادل بعنوان عضو شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی

انتخاب آقای دکتر شهاب الدین عادل بعنوان عضو شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی به گزارش ستاد خبری پنجمین جشنو...

ادامه مطلب