شهاب الدین عادل: بسیاری از پژوهش های سینمایی در ایران به منصه ظهور نمی رسد

شهاب الدین عادل: بسیاری از پژوهش های سینمایی در ایران به منصه ظهور نمی رسد شهاب الدین عادل تاکید کرد سینما وجوه مختلفی دارد که درص...

ادامه مطلب